Change password - EVNCPC.VN [Liên hệ]
THAY ĐỔI MẬT KHẨU DOMAIN EVNCPC.VN
Tên đăng nhập
Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới
Xác nhận Mật khẩu mới
Quy tắt thiết lập mật khẩu:
Để đảm bảo an toàn thông tin, Tổng công ty quy định việc đặt mật khẩu phải đủ mức độ phức tạp như sau:
- Độ dài thiểu là 8 ký tự;
- Không chứa tên đăng nhập; Không chứa các từ có trong Tên hiển thị (tên đầy đủ); Ví dụ: Tên hiển thị là Phan Thành Nam (QBPC-CNTT.CV) thì mật khẩu KHÔNG CHỨA các từ sau, kể cả viết hoa hay thường: "nampt", "phan", "nam", "qbpc", "cntt", "cv"; tuy nhiên từ "thanh" thì vẫn được vì "thanh" khác với "thành" (khác dấu tiếng Việt)
- Các ký tự phải bao gồm 3 trong số 4 nhóm sau:
+ Ký tự in hoa (A, B, …, Z);
+ Ký tự in thường (a, b, …, z);
+ Ký tự số (0, 1, …, 9);
+ Ký tự đặc biệt (! @ # $ % & * …);
Lưu ý:
- Nên tắt chế độ gõ dấu tiếng Việt trước khi thay đổi mật khẩu.
- Khi thay đổi mật khẩu thành công, bạn nên thoát tất cả các chương trình (máy tính, eOffice, email @cpc.vn, …) rồi đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Nhớ khai báo lại mật khẩu mới trên thiết bị di động (Smart phone, tablet,...) cho eOffice và trình xem email.
Mật khẩu có tác dụng đến các tài khoản:
1. E-mail @cpc.vn
E-mail dùng chung trong toàn Tổng công ty với tài khoản @cpc.vn.
2. Đăng nhập vào mạng LAN
Đăng nhập vào máy tính, vào mạng cục bộ với Domain EVNCPC.VN
3. Sử dụng khai thác tài nguyên
Các chương trình dùng chung EVNCPC (CPC-eOffice, QLNS, PMIS, ...) và các tài khoản sử dụng FTP, kết nối VPN,....

© 2018 - Tổng công ty Điện lực miền Trung.